دسته ها : تصاویر انقلاب
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
دسته ها : تصاویر انقلاب
جمعه یازدهم 11 1387
دسته ها : تصاویر انقلاب
جمعه یازدهم 11 1387

 

26 بهمن 57، جنازه 4 تن از سران رژیم پهلوی  که در پشت‌بام مدرسه رفاه اعدام شدند
خسروداد(بالا-چپ) ، رحیمی (بالا-راست)
ناجی (پایین-چپ) ، نصیری، رئیس ساواک(پایین-راست)

دسته ها : تصاویر انقلاب
يکشنبه ششم 11 1387
دسته ها : تصاویر انقلاب
شنبه پنجم 11 1387
دسته ها : تصاویر انقلاب
شنبه پنجم 11 1387
دسته ها : تصاویر انقلاب
شنبه پنجم 11 1387
دسته ها : تصاویر انقلاب
شنبه پنجم 11 1387
X